Adwokat Suwałki

O Kancelarii

Kancelaria Adwokacka świadczy szybką i wszechstronną pomoc prawną osobom fizycznym w rozwiązywaniu ich spraw prywatnych.

W ramach kompleksowej obsługi prawnej:

- sporządzam opinie prawne,
- udzielam porad prawnych i konsultacji,
- opracowuję i weryfikuję umowy, pisma, regulaminy,
- reprezentuję klientów przed wszystkimi urzędami i sądami, w tym przed Sądem Najwyższym.

Prawo Karne

Kancelaria posiada szerokie doświadczenie w pomocy prawnej w zakresie spraw karnych.

Prawo rodzinne

Kancelaria zajmuje się sprawami dotyczącymi prawa cywilnego, rodzinnego i spadkowego, w szczególności w zakresie spraw majątkowych, finansowych...

Windykacja należności

Kancelaria zapewnia pełną obsługę prawną w zakresie windykacji i egzekucji należności oraz prowadzi postępowania sądowe oraz egzekucyjne.

Prawo Karne , Prawo Karne Wykonawcze, Wykroczenia, Pomoc prawna pokrzywdzonym

Kancelaria posiada szerokie doświadczenie w pomocy prawnej w zakresie spraw karnych. Udzielam pomocy prawnej na wszystkich etapach postępowań karnych, karno-skarbowych oraz wykroczeniowych, w tym w zakresie reprezentacji przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, organami policji i prokuratury oraz innymi organami dochodzeniowo-śledczymi. Kompleksowe doradztwo prawne świadczone jest na rzecz klientów indywidualnych i korporacyjnych.

Kancelaria podejmuje się spraw związanych z:

– obroną w postępowaniu przygotowawczym, sądowym, w tym na etapie postępowania odwoławczego
– pomoc osobom zatrzymanym i tymczasowo aresztowanym (tzw. sprawy aresztowe)
– sporządzanie i wznoszenie zażaleń, kasacji, wniosków o uchylenie i zmianę środka zapobiegawczego (np. tymczasowe aresztowanie, zatrzymanie, dozór Policji, zakaz opuszczania kraju, poręczenie majątkowe
– uzyskanie zezwolenia na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego
– odroczenie wykonania kary
– zarządzenie wykonania kary pozbawienia wolności
– przerwa w odbywaniu kary pozbawienia wolności
– udzielenie przepustki losowej w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności
– warunkowe przedterminowe zwolnienie z wykonania reszty kary
– rozłożenie grzywny na raty
– wydanie wyroku łącznego
– warunkowe zawieszenie wykonania kary
– zadośćuczynienie od Aresztu Śledczego za złe warunki celi i pogorszenie stanu zdrowia w trakcie tymczasowego aresztowania
– zatarcie skazania
– obrona w postępowaniu przygotowawczym i sądowym, w tym na etapie postępowania odwoławczego
– sporządzanie i wnoszenie zażaleń, apelacji i kasacji
– spowodowaniem zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym na drodze publicznej
– zwrotem prawa jazdy

– prowadzeniem pojazdu mechanicznego w stanie po użyciu alkoholu
– niestosowaniem się do polecenia osoby uprawnionej do kierowania ruchem
– niestosowaniem się do polecenia osoby kierującej ruchem w celu uniknięcia kontroli
– niestosowaniem się do ograniczenia prędkości
– prowadzeniem pojazdu bez uprawnień
– niewskazaniem na żądanie uprawnionego organu, komu powierzono pojazd do kierowania
– reprezentacja pokrzywdzonych w sprawach karnych
– dochodzenie na rzecz osób pokrzywdzonych odszkodowania lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, w szczególności osób poszkodowanych przestępstwami przeciwko mieniu (takich jak rozbój, włamanie lub kradzież), przestępstwami komunikacyjnymi, przestępstwami przeciwko życiu i zdrowiu (takich jak bójka lub pobicie)
– przygotowanie zawiadomienia o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa
– sporządzenie prywatnego aktu oskarżenia
– przygotowanie subsydiarnego aktu oskarżenia

Prawo Cywilne, Prawo Rodzinne, Prawo Spadkowe

Kancelaria zajmuje się sprawami dotyczącymi prawa cywilnego, rodzinnego i spadkowego, w szczególności w zakresie spraw majątkowych, finansowych, a także spraw związanych z regulowaniem stanu prawnego nieruchomości, w szczególności udziela pomocy prawnej osobom przebywającym stale zagranicą, jak również osobom nie posiadającym polskiego obywatelstwa, w regulowaniu spraw rodzinnych na terytorium Polski.

Kancelaria podejmuje się spraw związanych z:

– rozwód i separacja
– podział majątku
– pozbawienie bądź ograniczenia władzy rodzicielskiej
– alimenty
– kontakty z dzieckiem
– ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa
– przysposobienie (adopcja)
– ustalenie albo zaprzeczenie macierzyństwa
– ustanowienie rozdzielności majątkowej
– postępowanie w sprawach nieletnich
– przyjęcie i odrzucenie spadku
– stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy i testamentu
– uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia
– wydziedziczenie
– dział spadku
– ustalenie zakresu odpowiedzialności za długi spadkowe
– zachowek
– dochodzenie roszczeń pieniężnych
– roszczenia wynikające z zawartych umów, w tym: sprzedaży, o roboty budowlane, dzieło, najmu, leasingu, kredytu, dożywocia, zlecenia
– odszkodowanie i zadośćuczynienie za krzywdę
– ochrona dóbr osobistych
– ustalenie nieważności umów
– eksmisja
– zasiedzenie
– zniesienie współwłasności

– ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika (skarga pauliańska)
– niedozwolone klauzule umowne (klauzule abuzywne), w tym roszczenia dochodzone przeciwko bankom (pomoc prawna frankowiczom)
– negocjowanie, przygotowywanie i analiza umów nabycia nieruchomości (rezerwacyjne, przedwstępne, przyrzeczone, deweloperskie, najmu, dzierżawy)
– ustanowienie i znoszenie ograniczonych praw na nieruchomości
– roszczenia z rękojmi i/lub gwarancji za wady lokalu i/lub budynku
– ustanowienie i zniesienie służebności
– zasiedzenie nieruchomości
– przeniesienie prawa własności
– zniesienie współwłasności
– naruszenie posiadania
– odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości
– odszkodowanie za posadowione na nieruchomości linii przesyłowej
– ustanowienie służebności przesyłu
– odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość
– sprawy z zakresu gospodarki nieruchomościami

Windykacja należności

Kancelaria zapewnia pełną obsługę prawną w zakresie windykacji i egzekucji należności oraz prowadzi postępowania sądowe oraz egzekucyjne. Na etapie przedprocesowym sporządza wezwania do zapłaty, przygotowuję uznania długu, ugody oraz porozumienia z dłużnikami dotyczące terminów i warunków spłat zadłużenia. W przypadku, gdy dłużnik nie chce dobrowolnie zapłacić należności, reprezentuję moich Klientów na etapie sądowym przygotowując pozwy oraz dalsze pisma procesowe. Po prawomocnym zakończeniu sprawy prowadzę egzekucję przeciwko dłużnikom w celu przymusowego wyegzekwowania należności przez komornika.

Kontakt

KANCELARIA ADWOKACKA
ADWOKAT AGNIESZKA DIANA PRZYBOROWSKA
16 - 400 Suwałki
ul. Waryńskiego 18 A
NIP 844 228 26 08
Tel: +48 509 094 671
E-mail: adwokatprzyborowska@wp.pl

Lokalizacja Kancelarii

Napisz do nas

    Polityka prywatności i przetwarzanie danych

    Akceptuję.